BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Nama nama Badan Permusyawaratan Desa ( B P D ) :

1.Darsono Djakiman        : Ketua

2.Sumanto                          : Sekretaris

3.Sutiman                           : Bendahara

Anggota        :

1.Windarto

2.Joko waluyo

3.Hardono

4.setyono

5.Giyanto

6.Sudarno

7.Sumarno

8.Widodo

Link Tekait